صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/12/30 صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان 1400/01/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/30 (اصلاحیه) 1399/12/16
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/30 صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان 1399/12/05
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/10/30 صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان 1399/11/08
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399.09.30 1399/10/29
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1399.09.30 (حسابرسی نشده) 1399/10/29
گزارش حسابرس به همراه صورت های مالی سالانه منتهی به 1399/06/31 1399/10/27
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/30 صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان 1399/10/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/08/30 1399/09/08
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
گزارش عملکرد مدیریت صندوق با در آمد ثابت کیان برای سال مالی منتهی 1399/06/31 1399/07/29
صورت مالی صندوق با درآمد ثابت کیان سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) 1399/07/29
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399.05.31 1399/06/04
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کیان منتهی به99.04.31 1399/05/04
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1399.03.31 (اصلاحیه) 1399/04/29
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1399.03.31 1399/04/28
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1399.03.31 1399/04/28
گزارش حسابرس به همراه صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/04/11
صورت وضعيت پرتفوي ماهانه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با درآمد ثابت کيان منتهي به 1399/03/31 1399/04/10
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کیان منتهی به99.02.31 1399/03/10
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کیان منتهی به99.01.31 1399/02/09
گزارش عملکرد منتهی به1398.12.29 1399/02/03
اطلاعات و صورت‌های مالی سالانه منتهی به 1398/12/29 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (حسابرسی نشده) 1399/02/03
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کیان منتهی به98.12.29 1399/01/10
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کیان منتهی به98.11.30 1398/12/10
صورت وضعيت پرتفوي ماهانه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با درآمد ثابت کيان منتهي به 1398/10/30 1398/11/08
گزارش عملکرد مدیریت صندوق با در آمد ثابت کیان دوره سه ماهه منتهی به1398/09/30 1398/10/28
صورت مالی صندوق با درآمد ثابت کیان دوره سه ماهه منتهی به1398/09/30 1398/10/28
صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/09
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1398.08.30 1398/09/10
گزارش حسابرسی و صورت های مالی سالانه منتهی به 1398/06/31 1398/09/02
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 98.07.30 1398/08/04
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان منتهی به سال مالی 1398.06.31 (حسابرسی نشده) 1398/07/29
گزارش صورتمالی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان منتهی به سال مالی 1398.06.31 (حسابرسی نشده) 1398/07/29
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 98.06.31 1398/07/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 98.05.31 1398/06/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 98.04.31 1398/05/08
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1398/03/31(حسابرسی نشده) 1398/04/29
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 1398/03/31(حسابرسی نشده) 1398/04/29
گزارش صورت وضعیت یک ماهه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان منتهی به 1398.03.31 1398/04/10
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده) 1398/03/08
گزارش حسابرسی دوره 6 ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/03/08
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 98.02.31 1398/03/08
گزارش صورت وضعیت یک ماهه پرتفوی منتهی به 98.01.31 1398/02/09
گزارش عملکرد منتهی به دوره مالی 1397.12.29 (حسابرسی نشده) 1398/02/07
گزارش صورت مالی 6 ماهه منتهی به دوره مالی 1397.12.29 (حسابرسی نشده) 1398/02/07
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/12/29 1398/01/10
گزارش صورت وضعیت یک ماهه پرتفوی منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
صورت وضعیت یک ماهه پرتفوی منتهی به 1397/10/30 1397/11/09
صورتهای مالی 3 ماهه صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان منتهی به 1397/09/30 1397/10/25
صورت مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان منتهی به 1397/06/31 (اصلاح شده) 1397/10/10
صورت وضعیت یک ماهه پرتفوی منتهی به 1397/09/30 1397/10/05
صورت های مالی سالانه منتهی به 1397/06/31(حسابرسی شده) 1397/09/25
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) 1397/09/25
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1397/08/30 1397/09/05
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1397/07/30 1397/08/01
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) 1397/07/28
صورت های مالی سالانه منتهی به 1397/06/31(حسابرسی نشده) 1397/07/28
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/09
گزارش صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 97/05/31 1397/06/06
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1397/04/31 1397/05/06
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/30
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/30
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29(حسابرسی شده) 1397/04/25
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) 1397/04/25
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/03/31 1397/04/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 97/02/31 1397/03/09
صورت مالی منتهی به 29/12/1396 1397/02/26
گزارش عملکرد منتهی به 29/12/96 1397/02/26
گزارش ماهانه منتهی به 1397/01/31 1397/02/10
صورت مالی منتهی به 12/29/1396 1397/02/05
گزارش ماهانه منتهی به 1396/12/29 1397/01/08
پورتفوی ماهانه منتهی به 1396/11/30 1396/12/08
گزارش ماهانه منتهی به 1396/10/30 1396/11/10
صورت هاي مالي ٣ ماهه منتهي به 1396/09/30 با درآمد ثابت کیان 1396/10/27
گزارش عملكرد ٣ ماهه منتهي به 1396/09/30با درآمد ثابت کیان 1396/10/27
گزارش ماهانه صندوق با درآمد ثابت کیان 1396/10/10
صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی 11 ماه و 19 روزه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 1396/08/20
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 11 ماه و 19 روزه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 1396/08/20
صورت هاي مالي 11 ماه و 19 روزه منتهي به 1396/06/31 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کيان (حسابرسي نشده) 1396/07/30
گزارش عملکرد 11 ماه و 19 روزه منتهي به 1396/06/31 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کيان 1396/07/30
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/05/01
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/05/01
صورت مالی حسابرسی شده 1396/12/30 1396/02/25
گزارش عملکرد حسابرسی شده 1396/02/25
گزارش عملکرد منتهی به 1395/12/30 1396/02/04
صورت مالی منتهی به 12/30/1395 1396/02/04
صورتهای مالی منتهی به 1395/09/30 (اصلاحیه) 1395/10/29
گزارش عملکرد منتهی به 1395/09/30 1395/10/29
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 1395/09/30 1395/10/25