مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه سازمان بورس برای صورتجلسه مجمع مورخ 1399.12.05 ساعت 12 (در خصوص کارمزد مدیر) 1399/12/09
صورتجلسه مجمع مورخ 1399.12.05 ساعت 12 (در خصوص کارمزد مدیر) 1399/12/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1399.11.11 ساعت 12 1399/11/25
تاییدیه سازمان بورس برای صورتجلسه مجمع مورخ 1399.11.11 ساعت 12 1399/11/25
صورتجلسه مجمع سالانه 1399/06/31 در تاریخ 1399/11/11 1399/11/15
تاییدیه سازمان بورس در خصوص رکن حسابرس، مجمع مورخ 1399.08.28 1399/09/04
تاییدیه سازمان بورس در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس مجمع مورخ 1399.08.28 1399/09/04
تصميمات مجمع مورخ 1399/08/28صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس ساعت 12:30 1399/08/28
تصميمات مجمع مورخ 1399/08/28صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان در خصوص تغییر حسابرس ساعت 12:00 1399/08/28
تاییدیه افزایش سقف واحدهای صندوق از 300 میلیون واحد به 3 میلیارد واحد 1399/06/15
تصمیمات مجمع مورخ 1396.06.03 در خصوص افزایش سقف واحدها 1399/06/03
تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ 1399.05.19در خصوص تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس 1399/05/22
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399.05.19 در خصوص تغییر متولی 1399/05/22
صورتجلسه مجمع مورخ 1399.05.19 ساعت 12:30 د رخصوص تغییر کارمزد متولی و حسابرس 1399/05/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399.05.19 ساعت 12 د رخصوص تغییر متولی 1399/05/19
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کيان در تاريخ 1399/05/19 ساعت 12:00 1399/05/08
تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ 1398.10.04 1398/10/15
تصميمات مجمع مورخ 1398/10/04 صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان ساعت 10:30 1398/10/07
تصميمات مجمع مورخ 1398/10/04 صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان ساعت 10:00 1398/10/07
نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مجمع مورخ 1398/09/13 1398/09/26
تصمیمات مجمع سالانه مورخ 1398/09/13 1398/09/13
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعهد پذیره نویسی در امیدنامه 1398/09/13
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعهد پذیره نویسی در اساسنامه 1398/09/13
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/09/06 1398/09/06
تصمیمات مجمع مورخ 1398/09/06 ساعت 12:300 در خصوص افزودن موضوع تعهد پذیره نویسی اوراق به امیدنامه 1398/09/06
تصمیمات مجمع مورخ 1398/09/06 ساعت 12:00 در خصوص افزودن موضوع تعهد پذیره نویسی اوراق به اساسنامه 1398/09/06
آگهی ثبتی تغییر مدیر صندوق 1398/07/08
آگهی ثبتی تصویب صورتهای مالی و انتقال واحدهای ممتاز 1398/07/08
آگهی ثبتی تصویب صورتهای مالی 1398/07/08
روزنامه تغییرات کارمزد مدیر و نرم افزار و سپرده گذاری صندوق مورخ 98.03.22 1398/04/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1398.03.22 ساعت 12.00 (تاییدیه سازمان بورس) 1398/04/17
تصمیمات مجمع مورخ 1398/03/22 مبنی بر تغییر هزینه نرم افزار و کارمزد مدیر و افزودن هزینه سپرده گذاری 1398/03/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1397.10.09 ساعت 14.30 1398/02/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1397.10.09 ساعت 14.30 (تاییدیه سازمان بورس) 1398/02/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1397.10.09 ساعت 14(تاییدیه سازمان بورس) 1397/12/08
تاییدیه سازمان بورس برای صورتجلسه مجمع مورخ 1397.10.09 ساعت 14.30 1397/11/16
تاییدیه سازمان بورس برای صورتجلسه مجمع مورخ 1397.10.09 ساعت 14 1397/11/16
تصمیمات مجمع مورخ 1397/10/09صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان ساعت 14.00(اصلاحیه) 1397/11/08
تصمیمات مجمع مورخ 1397/10/09صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان ساعت 14.30(اصلاحیه) 1397/11/08
تاییدیه سازمان بورس و صورتجلسه صندوق مبنی بر تغییر مدیر صندوق مجمع مورخ 1397/08/12 1397/09/25
مجمع افزایش سقف واحدهای صندوق 1396/12/20
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1396/12/20
صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1396/12/02
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1396/12/02
تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تایید صورتجلسه سالانه صندوق 1396/10/03
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مورخ 1396/09/05 1396/09/14
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان 1396/09/14
صورتجلسه تغییر امیدنامه 1396/06/08
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق 1396/03/20
تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق 1396/03/20
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 96/02/09(ماده 4 اساسنامه) 1396/03/09
صورتجلسه مجمع 96/02/09 (ماده 4 اساسنامه) 1396/02/12
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان 1395/08/22