اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع در تاریخ 1399/12/05 1399/11/25
پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت در تاریخ 1399/11/13 1399/11/15
پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت در تاریخ 1399/10/21 1399/11/15
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان در تاریخ 1399.11.11 ساعت 12 1399/10/29
آگهی دعوت به مجمع صندوق بادرآمد ثابت کیان در تاریخ 1399/08/28 1399/08/18
تاییدیه افزایش سقف واحدهای صندوق از 300 میلیون واحد به 3 میلیارد واحد 1399/06/15
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399.06.03 ساعت 12 1399/06/01
پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت در تاریخ 1398/12/25 1398/12/24
پذیره نویسی اوراق منفعت دولتی توسط صندوق سرمایه¬گذاری بادرآمد ثابت کیان 1398/10/15
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بادرآمد ثابت کيان در تاريخ 1398/10/04 ساعت 10:00 1398/10/03
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/09/13 1398/09/13
آگهی اصلاحی دعوت به مجمع صندوق بادرآمد ثابت کیان در تاریخ 1398/09/06 1398/09/04
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/09/13 1398/09/02
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/09/09 1398/08/27
تعهد پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام دولت 1398/07/28
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/03/22 1398/07/16
آگهی اصلاحی دعوت به مجمع صندوق بادرآمد ثابت کیان در تاریخ 1398/03/22 1398/03/19
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کیان در تاریخ 1398/03/22 ساعت 12:00 1398/03/12
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1396/12/20
روزنامه دنیای اقتصاد(تغییرات صندوق) 1396/12/20
دعوت به مجمع صندوق 1396/11/26
دعوت به مجمع سالانه صندوق 1396/08/24
بازده موثر سالانه مورد انتظار صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان 22/72% می باشد 1396/04/11
برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییرات امیدنامه و اساسنامه در تاریخ 1396/02/09 1396/02/19
تغییر مدیر سرمایه گذاری 1395/10/20
آغاز پذیره نویسی صندوق با درآمد ثابت کیان از تاریخ ٢٣/٠٨/١٣٩٥ تا ٠٣/٠٩/١٣٩٥ 1395/08/22
مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان 1395/08/22
مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان 1395/08/22