تعهد پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام دولت

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان متعهد پذیره نویسی اوراق سلف موازی نفت خام دولت می باشد.