پذیره نویسی اوراق منفعت دولتی توسط صندوق سرمایه¬گذاری بادرآمد ثابت کیان

در تاریخ 11/10/1398، تعهد پذیره­نویسی 300،000 ورقه از اوراق منفعت دولت (افاد7، 42 ماهه با کوپن 6 ماهه و نرخ کوپن 9/17 درصد) به ارزش اسمی 1،000،000 ریال توسط صندوق بادرآمد ثابت کیان صورت پذیرفت که مبلغ 100،000 ورقه  از اوراق مذکور توسط صندوق سرمایه­گذاری بادرآمد ثابت کیان خریداری گردید و مابقی توسط صندوق سرمایه­گذاری اندیشه فردا و شرکت سرمایه­گذاری آوای آگاه  هر کدام به مبلغ 100،000،000،000 ریال خریداری گردید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل