پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت در تاریخ 1398/12/25

در تاریخ 25/12/1398، تعهد پذیره­نویسی 750،000 ورقه از اوراق مرابحه عام دولت (اراد 21، 48 ماهه با کوپن 6 ماهه و نرخ کوپن 18 درصد) به ارزش اسمی 1،000،000 ریال توسط صندوق بادرآمد ثابت کیان صورت می­پذیرد که تمامی اوراق مذکور توسط صندوق سرمایه­گذاری بادرآمد ثابت کیان خریداری خواهد شد.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل