پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت در تاریخ 1399/10/21

در تاریخ 1399/10/21، تعهد پذیره­ نویسی 2000،000 ورقه از اوراق مرابحه عام دولت (اراد 69، 48 ماهه با کوپن 6 ماهه و نرخ کوپن 18 درصد) به ارزش اسمی 1،000،000 ریال توسط صندوق بادرآمد ثابت کیان صورت می­پذیرد که تمامی اوراق مذکور توسط صندوق سرمایه­گذاری بادرآمد ثابت کیان خریداری خواهد شد