پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت در تاریخ 1399/11/13

در تاریخ 1399/11/13، تعهد پذیره­ نویسی 2،5000،000 ورقه از اوراق مرابحه عام دولت (اراد 72، 48 ماهه با کوپن 6 ماهه و نرخ کوپن 18 درصد) به ارزش اسمی 1،000،000 ریال توسط صندوق بادرآمد ثابت کیان صورت می­پذیرد که تمامی اوراق مذکور توسط صندوق سرمایه­گذاری بادرآمد ثابت کیان خریداری خواهد شد