بازده موثر سالانه مورد انتظار صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان 22/72% می باشد