مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان


جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان در روز سه شنبه مورخ ١٣٩٥/٠٦/٠٩، رأس ساعت ١٥ در محل دفتر مرکزی کارگزاری بورس آثل واقع در شهرک قدس(غرب)، خیابان سپهر، نبش بزرگراه یادگار امام، پلاک ٢٠٨، طبقه ٤ با حضور ١٠٠ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:
الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
١-    رئیس مجمع: آقای علی نوریان؛
٢-    ناظر/ ناظرین مجمع: آقایان محمود آشورزاده و حسین پارسا سرشت؛
٣-    منشی مجمع: آقای مسعود فاضلی نیا؛
دستور جلسه:
•    موضوع مجمع آن‌چنان‌که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده‌است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان به شرح زیر است:
١-    انتخاب ارکان؛
٢-    تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
٣-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
٤-    طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و زمان آن؛
٥-    سایر موارد.
ب- مصوبات:
١-    ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:


الف- شرکت کارگزاری بورس آثل به عنوان مدیر صندوق؛
ب- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق؛
ج- گروه مالی نورانوار به عنوان بازارگردان؛
ج- مؤسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس صندوق؛
٢-    اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
٣-    روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
٤-    طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید.
٥-    مجمع به آقای مسعود فاضلی نیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری آوای ثروت کیان به شرح جدول زیر است:
ردیف    نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز    شماره ثبت/ شماره شناسنامه    شناسه ملی/ کد ملی    نام نماینده    تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز    درصد از کل واحدهای ممتاز    محل امضاء
١    شرکت کارگزاری بورس آثل    ١١١١٢٨    ١٠١٠١٥٤٨٥١٠    آقای محمود آشورزاده٥٠٠٠٠٠    واحد ٥٠%    

٢ شرکت مدیریت سرمایه کیان    ٤٩٠٤٩٨١ آقای علی نوریان ٥٠٠٠٠٠    ٥٠%    

    جمع        ١٠٠٠٠٠٠         %١٠٠