دعوت به مجمع سالانه صندوق

از کلیه دارندگان واحد های ممتاز صندوق دعوت به عمل می آید به منظور شرکت در مجمع سالانه صندوق به شرح دستور جلسه زیر در روز یکشنبه مورخ 1396/09/05 راس ساعت 14 در محل شرکت مدیریت سرمایه کیان واقع در آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند ساختمان یونیک، پلاک 19، واحد 4 حضور به هم رسانند.