آغاز پذیره نویسی صندوق با درآمد ثابت کیان از تاریخ ٢٣/٠٨/١٣٩٥ تا ٠٣/٠٩/١٣٩٥


مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه با درآمد ثابت کیان از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ گردید که تاریخ پذیره نویسی به شرح ذیل می باشد:
١- زمان شروع و پایان پذیره نویسی از تاریخ ٢٣/٠٨/١٣٩٥ تا تاریخ ٠٣/٠٩/١٣٩٥
٢- تاریخ تمدید مهلت احتمالی از تاریخ ٠٦/٠٩/١٣٩٥ تا تاریخ ١٧/٠٩/١٣٩٥