تغییر مدیر سرمایه گذاری

بر اساس تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مورخ ١٣٩٥/١٠/٢٠، جایگزینی خانم مهشید سرحدی به جای خانم سیده فرخ نیکو به عنوان یکی از اعضای گروه سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان از نظر سازمان بلامانع است.