افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری

 سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان از 100میلیون واحد به 300 میلیون واحد تغییر یافت.