دعوت به مجمع صندوق

از کلیه دارندگان واحد های ممتاز صندوق دعوت به عمل می آید به منظور شرکت در مجمع سالانه صندوق به شرح دستور جلسه زیر در روز یکشنبه مورخ 1396/12/06راس ساعت 14 در محل شرکت مدیریت سرمایه کیان واقع در آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند ساختمان یونیک، پلاک 19، واحد 4 حضور به هم رسانند.