هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری کیان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل پنج در هزار ( ٠.٠٠٥ ) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ١ میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٣٠ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ازائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر 2 درصد (02/0) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام، مشتقات سهام، 5/0 درصد (005/0) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی و اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملک، 1 درصد (01/0) ازمتوسط ارزش خالص واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق، 2 درصد (02/0) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها، به علاوه پنج درصد (05/0) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه ٥ در هزار ( ٠.٠٠٥ ) از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق که سالانه حداقل 350 میلیون ریال و حداکثر 500میلیون ریال است
5 کارمزد بازارگردان سالانه ٥ در هزار ( ٠.٠٠٥ ) از خالص ارزش روزانه دارایی های صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 150 میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل یک در هزار(٠.٠٠١) ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونها ی مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری می باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 800 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
10 هزینه‌های سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق هزینه ارائه خدمات و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مطابق با مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد بر اساس مقررات مربوط تعیین می شود
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد بر اساس مقررات مربوط تعیین می شود