بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1397.10.09 ساعت 14.30 1398/02/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1397.10.09 ساعت 14.30 (تاییدیه سازمان بورس) 1398/02/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1397.10.09 ساعت 14(تاییدیه سازمان بورس) 1397/12/08
تاییدیه سازمان بورس برای صورتجلسه مجمع مورخ 1397.10.09 ساعت 14.30 1397/11/16
تاییدیه سازمان بورس برای صورتجلسه مجمع مورخ 1397.10.09 ساعت 14 1397/11/16
تصمیمات مجمع مورخ 1397/10/09صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان ساعت 14.00(اصلاحیه) 1397/11/08
تصمیمات مجمع مورخ 1397/10/09صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان ساعت 14.30(اصلاحیه) 1397/11/08
تاییدیه سازمان بورس و صورتجلسه صندوق مبنی بر تغییر مدیر صندوق مجمع مورخ 1397/08/12 1397/09/25
مجمع افزایش سقف واحدهای صندوق 1396/12/20
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1396/12/20
صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1396/12/02
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1396/12/02
تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تایید صورتجلسه سالانه صندوق 1396/10/03
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مورخ 1396/09/05 1396/09/14
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان 1396/09/14
صورتجلسه تغییر امیدنامه 1396/06/08
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق 1396/03/20
تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق 1396/03/20
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 96/02/09(ماده 4 اساسنامه) 1396/03/09
صورتجلسه مجمع 96/02/09 (ماده 4 اساسنامه) 1396/02/12
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان 1395/08/22