بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری کیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کیان

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری کیان به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری کیان به همراه توضیحات