دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت مدیریت سرمایه کیان 500,000 %50.00
2 شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان 300,000 %30.00
3 شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان 200,000 %20.00