جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 123,167 3.41 254,088 0.93 685,722 2.45 770,558 2.59
اوراق مشارکت 1,495,485 41.39 9,516,386 34.65 9,958,058 35.65 10,087,071 33.95
سپرده بانکی 2,269,696 62.81 17,032,219 62.02 16,585,394 59.37 18,448,343 62.1
وجه نقد 175 0 2,839 0.01 511 0 50 0
واحد صندوق 77,498 2.14 266,291 0.97 277,908 0.99 270,648 0.91
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,352,635 -9.76 389,707 1.42 425,862 1.52 132,743 0.45
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 90,014 2.49 153,009 0.56 412,793 1.48 461,891 1.55