بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 79,129 6.08 75,646 1.94 157,302 3.28 161,747 3.63
اوراق مشارکت 855,392 65.76 1,173,040 30.03 2,016,146 42.01 2,049,490 46.03
سپرده بانکی 862,125 66.28 2,568,680 65.76 2,574,860 53.65 2,163,253 48.59
وجه نقد 42 0 50 0 50 0 51 0
سایر دارایی ها -,499,492 -38.4 71,011 1.82 3,071 0.06 1,794 0.04
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 74,324 5.71 43,306 1.11 79,456 1.66 79,653 1.79