بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 90,745 5.23 186,170 3.54 194,839 3.64 206,972 3.81
اوراق مشارکت 992,438 57.25 2,082,040 39.6 2,122,323 39.6 2,067,350 38.1
سپرده بانکی 1,079,093 62.25 2,891,772 55 2,934,117 54.75 3,036,702 55.96
وجه نقد 43 0 50 0 50 0 50 0
سایر دارایی ها -,450,020 -25.96 5,613 0.11 6,470 0.12 5,473 0.1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 75,971 4.38 90,542 1.72 93,896 1.75 100,526 1.85