جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/13

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 113,193 4.88 282,738 4.72 290,926 4.69 296,265 4.72
اوراق مشارکت 1,086,400 46.85 1,343,717 22.44 1,247,592 20.1 1,677,704 26.71
سپرده بانکی 1,462,740 63.09 4,158,433 69.45 4,436,099 71.46 4,077,281 64.9
وجه نقد 44 0 50 0 50 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,390,678 -16.85 47,768 0.8 53,508 0.86 31,778 0.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 82,822 3.57 144,745 2.42 172,568 2.78 180,349 2.87