جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 100,095 4.95 213,567 3.85 215,125 3.84 233,200 4.1
اوراق مشارکت 1,065,180 52.64 1,953,326 35.21 1,908,112 34.06 1,339,261 23.53
سپرده بانکی 1,245,943 61.57 3,267,050 58.89 3,364,835 60.06 3,998,897 70.25
وجه نقد 43 0 50 0 50 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,420,234 -20.77 5,379 0.1 5,617 0.1 2,739 0.05
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 78,266 3.87 106,000 1.91 106,737 1.91 115,207 2.02