بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 85,407 5.55 170,780 3.46 183,466 3.54 181,689 3.48
اوراق مشارکت 931,077 60.52 2,032,588 41.18 2,033,499 39.21 2,086,015 39.99
سپرده بانکی 979,696 63.68 2,648,463 53.65 2,880,184 55.53 2,856,614 54.76
وجه نقد 42 0 51 0 50 0 50 0
سایر دارایی ها -,471,211 -30.63 12,330 0.25 3,204 0.06 5,541 0.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 75,132 4.88 84,486 1.71 89,605 1.73 88,479 1.7